Bel me terug

Om u zo snel mogelijk en 24/7 van dienst te zijn kunt u onderstaand uw naam en uw telefoon nummer invullen. Wij bellen u zo spoedig mogelijk!

  1 Toepasselijkheid

  1.1 Bureau Kootstra B.V. (hierna: Bureau Kootstra) is een besloten vennootschap naar
  Nederlandse recht die zich ten doel stelt de praktijk van adviseur in onroerende zaken uit te
  oefenen.
  1.3 Deze algemene voorwaarden alsmede de in de opdracht tot dienstverlening toepasselijk verklaarde Algemene Voorwaarden van de NVM zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die door respectievelijk aan Bureau Kootstra worden uitgebracht respectievelijk gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, tenzij bij de opdracht daarvan is afgeweken.
  1.4 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de Algemene voorwaarden NVM gaan deze algemene voorwaarden voor.
  1.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Bureau Kootstra.

  2 Opdracht

  2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Bureau Kootstra. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
  2.2 De opdrachtgever vrijwaart Bureau Kootstra tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder gegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet. 

  3 Honorarium en verschotten

  3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Bureau Kootstra omvatten het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten, alle in euro’s.
  3.2 Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede (reis-)tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief, aan de hand van een percentage (courtage) dan wel door een vaste prijs, tenzij tussen de partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken.
  3.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van de door Bureau Kootstra periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief kan worden verhoogd aan de hand van een factor die mede afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
  3.4 Bureau Kootstra is bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, de hiervoor genoemde uurtarieven te wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wordt het uurtarief binnen drie maanden na aanvang van de opdracht verhoogd, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.
  3.5 De courtage wordt bepaald conform de in de opdracht toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden NVM. Voor advisering bij minnelijke verkoop ter voorkoming van onteigening of bij gerechtelijke onteigening wordt, indien het honorarium bestaat uit courtage, daaronder verstaan het percentage van de volledige schadeloosstelling inclusief omzetbelasting tenzij de BTW door de opdrachtgever in aftrek kan worden gebracht. Ingeval van ruiling of saldering van de koopsom met andere zaken/rechten, gelden de afzonderlijke loten als resultaat.
  3.6 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Bureau Kootstra ten behoeve van de opdrachtgever aan derden betaalt (zoals leges, grondkamerkosten, kadastrale recherche, kosten van uittreksels)
  3.7 Alle door Bureau Kootstra gehanteerde tarieven en kosten worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting tenzij de opdracht tot dienstverlening anders vermeldt.

  4 Voorschot

  Bureau Kootstra kan van de opdrachtgever voor en tijdens de opdracht een voorschot verlangen. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan aanwezig is. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

  5 Betaling

  5.1 De werkzaamheden voor het uurtarief en verschotten worden maandelijks achteraf, in rekening gebracht. Ingeval van een vaste prijs en courtage gelden de toepasselijke NVM Voorwaarden.
  5.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
  5.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke (handels-) rente verschuldigd.
  5.4 Indien ook na de aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 250,=.
  5.5 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Bureau Kootstra haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, Bureau Kootstra is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
  5.6 De opdrachtgever is niet bevoegd over te gaan tot opschorting of verrekening van het aan Bureau Kootstra verschuldigde.

  6 Aansprakelijkheid

  6.1 Bureau Kootstra heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  6.2 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Bureau Kootstra komt.
  6.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan éénmaal het honorarium dat in het betreffende zaak in twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 5.000,=. Deze beperking geldt eveneens voor eerder vermeld eigen risico.
  6.4 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Bureau Kootstra, een (rechts)persoon of een derde die geen deel uitmaakt van Bureau Kootstra wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Bureau Kootstra niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.
  6.5 (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Bureau Kootstra verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  6.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

  7 Erecode en transparantie

  7.1 De door de NVM opgestelde Erecode wordt door Bureau Kootstra onverkort nageleefd.
  7.2 Het is Bureau Kootstra verboden van meer dan één opdrachtgever een opdracht te aanvaarden met betrekking tot eenzelfde registergoed indien deze opdrachtgevers strijdige belangen hebben. 7.3 De Geschillenregeling van de NVM is van toepassing.

  8 Geheimhouding, vertrouwelijke informatie en gegevens

  8.1 Bureau Kootstra is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever alsmede vertrouwelijk informatie die tijdens het uitvoeren van de opdracht ter kennis komt, zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever wordt informatie beschikbaar gesteld aan derden. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bureau Kootstra gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bureau Kootstra zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bureau Kootstra niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
  8.2 Bureau Kootstra handelt inzake persoonsgegevens overeenkomstig de door de NVM opgestelde Privacyverklaring.

  9 Archivering

  Het dossier wordt ten minste tien jaar bewaard, waarna het Bureau Kootstra vrij staat het dossier te vernietigen.

  10 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

  Op de rechtsverhouding tussen Bureau Kootstra en haar opdrachtgevers in het Nederlandse recht van toepassing. 

  Deze algemene voorwaarden zijn in januari 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website www.bureaukootstra.nl. 

  Scroll naar boven